Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wyrażenie zgody na zmniejszenie odległości obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.13.2018

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYRAŻENIE ZGODY NA ZMNIEJSZENIE ODLEGŁOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO OD ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI JEZDNI

OGÓLNY OPIS:
1. Lokalizacja obiektów budowlanych w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni większych niż wynikające z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń. Jednakże, gdy zachodzi konieczność odstąpienia od tych minimalnych wymogów, konieczne jest uzyskanie zgody właściwego zarządcy drogi, art. 43 ust. 2 w/w ustawy.
2. Wydawanie decyzji na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości od krawędzi jezdni mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych:
Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:
a. Drogi krajowe:
• 10 m - w terenie zabudowanym,
• 25 m - poza terenem zabudowanym.
b. Drogi wojewódzki, powiatowe:
• 8 m - w terenie zabudowanym,
• 20 m - poza terenem zabudowanym.
c. Drogi gminne:
• 6 m - w terenie zabudowanym,
• 15 m - poza terenem zabudowanym.
d. Drogi ekspresowe:
• 20m - w terenie zabudowanym,
• 40 m - poza terenem zabudowanym.
3. Decyzja jest podstawą do wszczęcia szczegółowych procedur n/t uzyskania decyzji lokalizacyjnych w odniesieniu do danego obiektu budowlanego.
4. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zgoda powinna być uzyskana przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Zgoda ta, bowiem nie uchybia przepisom prawa budowlanego i nie zwalnia od obowiązków wynikających z ustawy - Prawo budowlane.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny (mapa ewidencyjna) w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym i zwymiarowanym miejscami posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.
1. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie 17 PLN – zgodnie z ustawą z dnia         16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub umowa spółki w przypadku spółki cywilnej – jeśli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub osobą fizyczną upoważnioną przez ten podmiot.
4. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub CC Sekap
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
Przed złożeniem dokumentów zaleca się ich weryfikację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 - I piętro.
Numer telefonu: (32) 77 61 475, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
a. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
b. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).
OPŁATY:
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.
Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Poprzez pocztę tradycyjną.
c. Osobiście w siedzibie urzędu.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 – I piętro. Numer telefonu: (32) 77 61 475, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 – I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Numer telefonu: (32) 77 61 475.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Odwołanie wnosi się do organu wyższego rzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
Przed złożeniem dokumentów zaleca się ich weryfikację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 - I piętro.
Numer telefonu: (32) 77 61 475, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Pisemnie pocztą tradycyjną.
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
• art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa;
4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE:
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie odległości obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Załączniki

13. Wniosek na zmniejszenie odległości od kraw. jezd (229.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Zajac
Data utworzenia:2013-08-27 08:28:08
Wprowadził do systemu:Marcin Zajac
Data wprowadzenia:2013-08-27 08:28:17
Opublikował:Marcin Zając
Data publikacji:2013-08-27 13:31:10
Ostatnia zmiana:2018-08-23 14:08:04
Ilość wyświetleń:2030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij