Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.4.2018

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY:
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

OGÓLNY OPIS:
1. Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie do właściwego organu odpowiednio do kategorii zezwolenia.
Zezwolenie kategorii:
a. I wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany;
b. II i III wydaje starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu;
c. IV-VII wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
d. III i IV może wydać także naczelnik urzędu celnego przy wjeździe na terytorium RP.
2. Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi są większe od wielkości przewidzianych dla dróg, jednak nie przekraczają nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, natomiast wymiary oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe niż określone w warunkach technicznych.
Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub   ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie kategorii III jest wydawane na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, którego szerokość, długość lub wysokość są większe niż określone w warunkach technicznych, jednak nie przekraczają:
a. nacisku osi i dopuszczalnej masy całkowitej,
b. szerokości ponad 3,2 m,
c. długości ponad: 
    - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
    - 23 m dla zespołu pojazdów,
d. wysokości ponad 4,3 m.
Zezwolenie kategorii III nie uprawnia do przewozu ładunków innych niż ładunek niepodzielny.
3. Zezwolenia w kategorii III i IV, przy wjeździe pojazdu nienormatywnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik urzędu celnego może wydać na podstawie ustnego zgłoszenia wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, po wniesieniu opłaty za wydanie zezwolenia.
Zgodność danych i parametrów określonych w zezwoleniu wydanym na podstawie ustnego zgłoszenia zgłaszający powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na kopii zezwolenia.
4. Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania (dotyczy kategorii VII, którą wydaje GDDKiA):
a. na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;
b. wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;
c. szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;
d. ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).
5. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
Przed złożeniem dokumentów zaleca się ich weryfikację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 - I piętro.
Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PEUP ORAZ E-FORMULARZY:
1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
a. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

OPŁATY:
1. Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
a. w kategorii I:
- 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
b. w kategorii II – 100 zł;
c. w kategorii III:
- 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
d. w kategorii IV:
- 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
e. w kategorii V:
- 600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 2400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 3600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
f. w kategorii VI:
- 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
- 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
g. w kategorii VII:
- 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
- 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.
Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych dla:
a. I kategorii wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie;
b. II i III kategorii wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,
c. VII kategorii wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Poprzez pocztę tradycyjną.
b. Osobiście w siedzibie urzędu.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 – I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.
SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Pisemnie pocztą tradycyjną.
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 poz. 764).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa;
4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE:
- Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy,
- Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy,
- Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy,
- Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii VII na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 

 

Załączniki

kategoria I - wniosek 1 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kategoria II - wniosek 2 (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kategoria III-VI - wniosek 3 (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kategoria VII - wniosek 4 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Zajac
Data utworzenia:2013-08-27 08:26:47
Wprowadził do systemu:Marcin Zajac
Data wprowadzenia:2013-08-27 08:27:02
Opublikował:Marcin Zając
Data publikacji:2013-08-27 13:31:10
Ostatnia zmiana:2018-08-23 14:06:42
Ilość wyświetleń:1657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij