Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.5.2018

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: ROZPATRYWANIE PROJEKTÓW STAŁYCH I CZASOWYCH ORGANIZACJI RUCHU

OGÓLNY OPIS:
1. Do sporządzania projektu organizacji ruchu zobowiązani są między innymi:
a. zarządcy dróg i organy zarządzające ruchem, którzy wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu na zarządzanych przez siebie drogach,
b. podmioty, które w wyniku prowadzonych prac remontowych lub budowlanych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej,
c. podmioty, które poprzez organizację imprez masowych muszą wyłączyć z ruchu część lub cały odcinek drogi publicznej;
d. kolejowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy obiektów usługowych, organizacje turystyczne, jednostki wykonujące przewozy tramwajowe, wprowadzający zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drogach publicznych.
2. Zadania z zakresu zarządzania ruchem należą do:
a. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych, a w miastach na prawach powiatu na autostradach i drogach ekspresowych;
b. Marszałek Województwa na drogach wojewódzkich nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
c. Starosta na drogach powiatowych i gminnych nie przebiegających przez miasta na prawach powiatu,
d. Prezydent miasta na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:
a. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
b. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących , projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi;
c. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
d. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
e. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień , przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
f. przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
g. nazwisko i podpis projektanta.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy, o ile urząd zamieścił taki formularz.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
b. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
Przed złożeniem dokumentów zaleca się ich weryfikację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 - I piętro.
Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

OPŁATY:
1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.
Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.
3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Poprzez pocztę tradycyjną.
b. Osobiście w siedzibie urzędu.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 107 – I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Numer telefonu: (32) 39 39 309, (32) 39 39 310

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Pisemnie pocztą tradycyjną.
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat. 

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa;
4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE:
Wniosek o zatwierdzenie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu

 

Załączniki

5. Wniosek o zatwierdzenie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu (221.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Zajac
Data utworzenia:2013-08-27 08:21:46
Wprowadził do systemu:Marcin Zajac
Data wprowadzenia:2013-08-27 08:21:56
Opublikował:Marcin Zając
Data publikacji:2013-08-27 13:31:10
Ostatnia zmiana:2018-08-23 14:05:48
Ilość wyświetleń:2283

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij