Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie oświadczenia o dostępie nieruchomości (działki) do drogi publicznej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.16.2018

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYDANIE OŚWIADCZENIA O DOSTĘPIE NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI) DO DROGI PUBLICZNEJ

OGÓLNY OPIS:
1. Oświadczenie o dostępie nieruchomości (działki) do drogi publicznej - wydaje Prezydent (wójt, burmistrz), jako zarządca dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg  i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi - na terenie miasta.
2. Uzgodnienie jest podstawą do wszczęcia procedury o uzyskanie pozwolenia na budowę.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku,
2. Szczegółowy plan sytuacyjny (mapa ewidencyjna) w skali 1:1000 lub 1:500,
3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie 17 PLN – zgodnie z ustawą z dnia         16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,
4. Umowa spółki w przypadku spółki cywilnej – jeśli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub osobą fizyczną upoważnioną przez ten podmiot,

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu (32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
Przed złożeniem dokumentów zaleca się ich weryfikację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 - I piętro.
Numer telefonu: (32) 77 61 475, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
a. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
b. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY:
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.
Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, o ile zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia.                  
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Poprzez pocztę tradycyjną.
c. Osobiście w siedzibie urzędu.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 – I piętro. Numer telefonu: (32) 77 61 475, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Dróg Publicznych, ul. Bytomska 84, pokój nr 112 – I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 Numer telefonu: (32) 77 61 475.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Brak trybu odwoławczego.

SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie SEKAP pod adresem www.sekap.pl - poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
2. Art. 20, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.),
3. Art. 35 i 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),
5. Uchwała nr XX/286/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Piekary Śląskie,
6. Uchwała Nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich,
7. Załącznika nr 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.12.1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. nr 160 poz. 1071),
8. Art. 103 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa;
4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE:
Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie nieruchomości (działki) do drogi publicznej.

Załączniki

16. wniosek w wydanie oświadczenia o dostępie nieruch. do drogi publicznej (227.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Zajac
Data utworzenia:2013-08-27 08:18:45
Wprowadził do systemu:Marcin Zajac
Data wprowadzenia:2013-08-27 08:19:01
Opublikował:Marcin Zając
Data publikacji:2013-08-27 13:31:10
Ostatnia zmiana:2018-08-23 14:05:07
Ilość wyświetleń:2113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij