Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 14 - WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB ZAGUBIONYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

<>

Nr Karty: KM.1611.14.2019


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB ZAGUBIONYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH


OPIS OGÓLNY:

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu może wydać:

  1. Nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepką kontrolną.

  2. Zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

 1. Wymiana zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru wymaga od Wnioskodawcy złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 2. Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) lub nowego dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 3. W Piekarach Śląskich organem właściwym do wymiany tablic rejestracyjnych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 4. W przypadku wymiany tablic na nowe numery rejestracyjne dodatkowo:

  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny (oryginał).

  2. Dotychczasowe tablice rejestracyjne (oryginały).

 5. W przypadku wymiany tablic (tablicy) z zachowaniem dotychczasowego numeru dodatkowo:

  1. Dowód rejestracyjny (do wglądu).

  2. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 6. Dokument określający tożsamość właściciela:

  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.

  2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:

   • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd;

   • Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym – w przypadku spółki cywilnej.

 7. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).

 8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie
  w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30, pokój nr 101 - I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 333.


OPŁATY:

 1. Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:

  1. jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej (w przypadku gdy jest to tablica unijna): 53 PLN
   (tablica rejestracyjna: 40 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 PLN),

  2. dwóch tablic samochodowych (w przypadku gdy są to tablice z flagą PL): 93PLN
   (tablice rejestracyjne: 80 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 PLN).


 1. Opłata za wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym:

  1. z wydaniem pozwolenia czasowego: 185,50 PLN
   (tablice rejestracyjne: 80 PLN, dowód rejestracyjny: 54 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 PLN, nalepka na szybę: 18,50 PLN, pozwolenie czasowe 18,50 PLN, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 PLN, dowodu rejestracyjnego - 0,50 PLN, nalepki na szybę - 0,50 PLN i pozwolenia czasowego – 0,50 PLN),

  2. bez wydania pozwolenia czasowego: 166,50 PLN

(tablice rejestracyjne: 80 PLN, dowód rejestracyjny: 54 PLN, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 PLN, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 PLN, dowodu rejestracyjnego - 0,50 PLN i nalepki na szybę - 0,50 PLN).

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517.

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląski 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta ul.Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W dniu złożenia wniosku o wymianę zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych wydawane jest pozwolenie czasowe oraz w przypadku zmiany numerów tablic rejestracyjnych - zalegalizowane nowe tablice,
  a w przypadku zachowania dotychczasowego numeru tablic - zalegalizowane tymczasowe tablice.

 2. Niezwłocznie po otrzymaniu:

  1. Dowodu rejestracyjnego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - w przypadku przerejestrowania pojazdu - wydawany jest nowy dowód rejestracyjny.

  2. Wtórników tablic (tablicy) od producenta - w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego - wydawane są zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne (wtórniki).

Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny i wtórniki tablic wynosi nie dłużej niż 30 dni. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni.

 1. Dokumenty i tablice odbierane są osobiście za potwierdzeniem odbioru.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30, pokój nr 101 - I piętro.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie (32) 39 39 333 lub (32) 39 39 327.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.


SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl).

  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.

  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  4. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00. ul.Bytomska 84, Numer telefonu: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. Poz. 1000 ).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn.zm.).

 4. Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn.zm.).

 5. Rorządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2016, poz. 689 z późn.zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019r. Poz. 1288 ).


FORMULARZ: Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych, Wniosek o rejestrację.Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- dokonanie rejestracji pojazdów oraz innych działań administracyjnych związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów– na podstawie rozdziału 2 oraz art. 66a i art. 132 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit e RODO

- prowadzenie ewidencji pojazdów oraz ich właścicieli i niektórych posiadaczy –na podstawie § 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach

związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.

-zasilanie Centralnej Ewidencji Pojazdów – na podstawie art. 80b ust 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit e RODO.


4.Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:


-Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów komunikacyjnych

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres okres 10 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrujacego. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.


6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


7.Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z rejestracją pojazdu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


11. Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowole, jeśli informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym.Załączniki

KM14 (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o rejestrację (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestr. (89.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM14 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o rejestrację (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestr. (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Swoboda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Swoboda
Data wprowadzenia:2013-08-20 12:50:06
Opublikował:Danuta Swoboda
Data publikacji:2013-08-22 11:26:38
Ostatnia zmiana:2019-09-12 14:42:52
Ilość wyświetleń:3426

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij