Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 9 - REJESTRACJA POJAZDU POWIERZONEGO PRZEZ ZAGRANICZĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ

<>

Nr Karty: KM.1611.9.2018


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: REJESTRACJA POJAZDU POWIERZONEGO PRZEZ ZAGRANICZĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ


OPIS OGÓLNY:

 1. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego.

 2. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna są wydawane za dopłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłaty pobiera organ dokonujący rejestracji.

 3. Podmiot rejestrujący pojazd powierzony ma obowiązek ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu odbioru decyzji.

 4. Dokumenty dołączone do wniosku o zarejestrowanie pojazdu, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 5. W Piekarach Śląskich organem właściwym do rejestracji jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty rejestracyjnej i ewidencyjnej.

 3. Dokument, na podstawie którego nastąpiło powierzenie pojazdu.

 4. Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

 5. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak wyżej wymienionego obowiązku.

 7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy).

 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

 9. Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

 10. W przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla
  i motoroweru - świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji.

 11. Dokument określający tożsamość właściciela:

  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.

  2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:

   • Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd;

   • Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym – w przypadku spółki cywilnej.

 12. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu).

 13. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w kraju ( dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dn. 01.01.2016r.).

 14. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 15. W przypadku rejestracji pojazdu drogą elektroniczną, dokumenty należy zeskanować a oryginały dostarczyć do organu rejestrującego.

 16. Parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

  1. Załącznik w formacie JPEG.

   • Rozmiar pliku nie większy niż 200 kB.

  2. Załącznik w formacie PDF.

   • Rozmiar pliku nie większy niż 200kB*liczba stron załącznika typu pdf

  3. Zalecane parametry ze strony interesanta w przypadku wysyłania skanów to:

   • Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.

   • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.

   • Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100


SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  2. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30, pokój nr 101 - I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 333.

 2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Komunikacji – przy składaniu wniosku.

  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres (na koszt wnioskodawcy).

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 4. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania


OPŁATY:

Przy rejestracji pojazdu Wnioskodawca ponosi koszty:

  1. 256,00 PLN - za rejestrację samochodu;

  2. 121,50 PLN - za rejestrację przyczepy, naczepy, motocykla lub ciągnika rolniczego;

  3. 111,50 PLN - za rejestrację motoroweru;

  4. 197,00 PLN - za rejestrację motocykla, pojazd samochodowy inny;

  5. w przypadku złożenia wniosku o wydanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym opłata za tablice rejestracyjne wynosi:

   • dla samochodu - 1000 PLN;

   • dla motocykla - 500 PLN, a całkowita opłata za rejestrację pojazdu obliczana jest indywidualnie.

Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie ING Bank Śląski S.A. O/ Piekary Śląskie Nr 80 1050 1230 1000 0023 2549 3621

 1. Za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju przed dniem 01.01.2016r. należy uiścić opłatę recyklingową w wysokości 500 PLN na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. W tytule opłaty należy podać numer VIN. Opłatę wnosi osoba, która zakupiła pojazd za granicą. W/w opłata dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:

 • M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc),

 • N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony,

 • a także trójkołowych motorowerów.

Do kategorii M1 i N1 należą nie tylko samochody osobowe i samochody ciężarowe
o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ale także niektóre pojazdy specjalne (np. samochód kempingowy, samochód pogrzebowy).

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo

gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto bankowe: Miasto Na Prawach Powiatu Piekary Śląskie ING Bank Śląski S.A. O/ Piekary

Śląskie Nr 49 1050 1230 1000 0023 2549 5634

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny

urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku rejestracji drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o czasowej rejestracji pojazdu.
  W przypadku niekompletnego wniosku, po przeprowadzeniu postępowania jest wydawana decyzja o odmowie dokonania rejestracji.

 2. W przypadku wydania decyzji o czasowej rejestracji pojazdu Wnioskodawca odbiera osobiście lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela) dokumenty, tablice rejestracyjne stałe, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne i nalepkę kontrolną, jeżeli była wydana.

 3. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. W szczególnych przypadkach, okres ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.

 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, z uwzględnieniem ewentualnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

 5. Po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego od producenta organ wydaje decyzję o stałej rejestracji pojazdu.

 6. Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego właścicielowi pojazdu następuje po uprzednim zwrocie pozwolenia czasowego i okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

 7. W/w dokumenty odbiera się osobiście, przez upoważnionego pełnomocnika, za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru (na koszt właściciela).


INFORMACJA NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z osobiście z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30, pokój nr 101 - I piętro.

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie (32) 39 39 333 lub (32) 39 39 327.

 3. Na stronie internetowej www.info-car.pl. podając 5 ostatnich znaków numeru nadwozia wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu.

 4. Informacje o gotowym do odbioru DR można uzyskać SMS-em lub e-mailem, po podaniu w trakcie rejestracji nr tel.kom. lub adresu e-mail.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul.Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl).

  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.

  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  4. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00. ul.Bytomska 84, Numer telefonu: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1990 z późn.zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000).

 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018r. poz. 473 z późn.zm. ).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn.zm.).

 5. Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1088 z późn.zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r, poz. 689 z późn.zm.).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019r. poz. 1288).

 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. 2016r, poz. 457).

 9. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.578).


FORMULARZ :Wniosek o rejestrację.Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

- dokonanie rejestracji pojazdów oraz innych działań administracyjnych związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów– na podstawie rozdziału 2 oraz art. 66a i art. 132 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit e RODO

- prowadzenie ewidencji pojazdów oraz ich właścicieli i niektórych posiadaczy –na podstawie § 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach

 związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.

-zasilanie Centralnej Ewidencji Pojazdów – na podstawie art. 80b ust 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit e RODO.


4.Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:


-Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów komunikacyjnych

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miata Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres okres 10 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrujacego. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.


6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


7.Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z rejestracją pojazdu. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


11. Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowole, jeśli informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym.

Załączniki

KM9 (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM9 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o rejestrację (86.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o rejestrację (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Swoboda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Swoboda
Data wprowadzenia:2013-08-20 11:26:10
Opublikował:Danuta Swoboda
Data publikacji:2013-08-22 11:15:55
Ostatnia zmiana:2020-01-17 14:31:07
Ilość wyświetleń:1657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij