Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KOREKTA INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY FIZYCZNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.2.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

KOREKTA INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY FIZYCZNE 

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Jezeli w trakcie roku podatkowego zaistnialo zdarzenie majace wplyw na wysokosc opodatkowania w tym roku, a w szczególnosci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego czesci, podatek ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym nastapilo to zdarzenie.
 2. Podatnicy podatku od nieruchomosci sa obowiazani skladac organowi podatkowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia nieruchomosci, sporzadzone na formularzu wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, skorygowane Informacje w sprawie podatku od nieruchomosci w terminie 14 dni od dnia wystapienia zdarzenia majacego wplyw na wysokosc opodatkowania w danym roku.
 3. Obowiazek ten dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien na mocy przepisów ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz uchwal Rady Miasta.
 4. W przypadku blednie wypelnionej informacji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte informacji.
 5. Jezeli w ciagu roku podatkowego zaistnialy zmiany majace wplyw na wysokosc podatku, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, która  ustalono ten podatek.
 6. Podatek jest platny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada roku podatkowego.
 7. Podatek do kwoty 100 zl platny jest jednorazowo w terminie platnosci pierwszej raty.
 8. Osoby fizyczne, dla których wysokosc zobowiazania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy okreslonych na dzien 1stycznia roku podatkowego, najnizszych kosztów doreczenia w obrocie krajowym przesylki poleconej za potwierdzeniem odbioru, nie beda otrzymywaly decyzji podatkowych. 

WYMAGANE DOKUMENTY:   

 1. Wypelniony formularz informacji.
 2. Pelnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej. 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada  kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy  ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.  

OPLATY :    

 1. Zlozenie informacji w sprawie podatku wraz z zalacznikami - jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu  ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30. 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalajaca wysokosc podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Dokument moze byc odebrany przez podatnika:
  1. droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.
  2. poprzez poczte tradycyjna
  3. osobiscie w siedzibie urzedu: Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 334 i (32) 39 39 313. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00. 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie – Ordynacja podatkowa  w art. 70, 70a i art. 71.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

IN – 1, ZN – 1/A, ZN – 1/B

 

 

Załączniki

IN-1 (177.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1A (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZN-1B (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_180_19 w spr. podatku od nieruchomości (211.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXIV_362_12 remont elewacji (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obow_od_11_03_2016) (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obowiązuje do10_03_2016 ) (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN-1 NOWE (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-1 NOWE (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-2 NOWE (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-3 NOWE (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-07-11 15:00:22
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-07-12 13:31:21
Ostatnia zmiana:2020-01-02 12:16:43
Ilość wyświetleń:4086

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij