Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.4.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

 ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomosci sa nastepujace nieruchomosci lub obiekty budowlane:

1)     grunty.

2)     budynki lub ich czesci.

3)     budowle lub ich czesci zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci nie podlegaja:

1)     uzytki rolne lub lasy,  z wyjatkiem zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

2)     pod warunkiem wzajemnosci – nieruchomosci bedace wlasnoscia panstw obcych lub organizacji miedzynarodowych albo przekazane im w uzytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedów konsularnych i innych misji korzystajacych z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów miedzynarodowych.

3)     grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi, z wyjatkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.

4)     grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi.

5)     nieruchomosci lub ich czesci zajete na potrzeby organów jednostek samorzadu terytorialnego, w tym urzedów gmin, starostw powiatowych, urzedów zwiazków metropolitalnych i urzedów marszalkowskich.

6)     grunty zajete pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjatkiem zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej innej niz eksploatacja autostrad platnych.

 1. Podatnikami podatku od nieruchomosci sa osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spólki niemajace osobowosci prawnej bedace:

1)     wlascicielami nieruchomosci lub obiektów budowlanych.

2)     posiadaczami samoistnymi nieruchomosci lub obiektów budowlanych.

3)     uzytkownikami wieczystymi gruntów.

4)     posiadaczami nieruchomosci lub ich czesci albo obiektów budowlanych lub ich czesci, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli posiadanie:

a.      wynika z umowy zawartej z wlascicielem, Agencja Nieruchomosci Rolnych lub z innego tytulu prawnego, z wyjatkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiacych odrebnych nieruchomosci

b.      jest bez tytulu prawnego.

 1. Obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu,    w którym powstaly okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
 2. Jezeli okolicznoscia, od której jest uzalezniony obowiazek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego czesci, obowiazek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w którym budowa zostala zakonczona, albo w którym rozpoczeto uzytkowanie budowli albo budynku lub jego czesci przed ich ostatecznym wykonczeniem.
  Jezeli obowiazek podatkowy powstal w ciagu roku, podatek za ten rok ustala sie proporcjonalnie do liczby miesiecy, w którym istnial obowiazek.
 3. Podatnicy podatku od nieruchomosci sa obowiazani skladac organowi podatkowemu sporzadzone na formularzach wedlug ustalonego wzoru deklaracje na podatek od nieruchomosci na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego obowiazku.
 4. Deklaracje na podatek od nieruchomosci nalezy skladac w urzedzie miasta wlasciwym ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotów opodatkowania.
 5. Obowiazek skladania deklaracji na podatek od nieruchomosci dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i oplatach lokalnych oraz uchwal Rady Miasta.
 6. Niezlozenie deklaracji lub zlozenie deklaracji po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno-skarbowej.
 7. Stawki podatku uchwala Rada Miasta Piekary Slaskie w granicach okreslonych przepisami ustawy  o podatkach i oplatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki). Rada Miasta moze róznicowac stawki dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzgledniajac w szczególnosci:

1)     lokalizacje, rodzaj prowadzonej dzialalnosci, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

2)     lokalizacje, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

3)     rodzaj prowadzonej dzialalnosci.

 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomosci reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych.
 2. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomosci przyznane kosciolom i zwiazkom wyznaniowym reguluja odrebne przepisy.
 3. Zwolnienia z podatku od nieruchomosci przyznane z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych reguluja przepisy ustawy z dnia  2 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
 4. Zwolnienia z podatku od nieruchomosci gruntów i budynków wchodzacych w sklad nieruchomosci przeznaczonych na budowe dróg publicznych, nabytych odpowiednio na wlasnosc lub w trwaly zarzad:

1)     Skarbu Panstwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2)     wlasciwych jednostek samorzadu terytorialnego

            reguluja  przepisy  ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1496)

 1. Rada Miasta w drodze uchwaly moze wprowadzic inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomosci niz okreslone w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz Deklaracji na podatek od nieruchomosci DN – 1
 2. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji Dane o nieruchomosciach ZN – 1/A
 3. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji Dane o zwolnieniach podatkowych ZN – 1/B (w przypadku korzystania ze zwolnien wynikajacych z ustawy badz uchwal Rady Miasta).
 4. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.  

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub
  rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek w wysokosci obliczonej w deklaracji wplaca sie bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu (aktualny numer konta dostepny na stronie: www.bip.piekry.pl), w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, za poszczególne miesiace, do dnia 15 kazdego miesiaca, a za styczen do dnia 31 stycznia.
 3. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest - po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego - w wyjatkowych sytuacjach:
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

     Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu:  (32) 77 61 496. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1.  Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem  Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

1)     przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat  i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.

2)     przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

3)     bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 2. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.  

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa  w art. 70, 70a i art. 71. 
   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DN – 1, ZN – 1/A, ZN – 1/B

 

 

Załączniki

DN-1 NOWE (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDN-1 NOWE (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDN-2 NOWE (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DN-1 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1A (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZN-1B (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XV_180_19 w spr. podatku od nieruchomości (211.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_II_27_18 (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_Nr_XXIV_362_12 remont elewacji (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz pomoc de minimis (obowiązuje do dnia 14.11.2014) (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obow_od_11_03_2016) (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obowiązuje do10_03_2016 ) (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała_L_534_10 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_2_do_Uchw_L_534_10 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_3_do_Uchw_L_534_10 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_nr_4_do_Uchw_L_534_10 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-07-11 14:38:00
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-07-12 13:37:22
Ostatnia zmiana:2020-01-02 12:12:11
Ilość wyświetleń:7308

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij